ATRIBUȚIILE ECHIPEI DE IMPLEMENTARE  A PROIECTULUI DE MOBILITATE PENTRU PROFESORI ERASMUS+ KA 101 ACȚIUNEA CHEIE 1 – EDUCAȚIA ȘCOLARĂ, ”ÎMPREUNĂ SPRE VIITOR!”, CU NUMĂRUL  2017-1-RO01-KA101-035980

COORDONATOR PROIECT

 

CĂLUGĂRU CARMEN-GABRIELA

-Participă la selecția participanților, stabilește criteriile de selecție pe baza tematicii și obiectivelor proiectului;

- Organizează întâlnirile cu echipa de proiect;

 - Stabilește programul de activități din cadrul întâlnirilor de proiect;

 - Organizează mobilitățile – transport și subzistență;

- Adaptează programul dacă apar situații neprevăzute;

 - Participă la elaborarea planului de diseminare al proiectului;

 - Evaluează și măsoară impactul proiectului și gradul de atingere a obiectivelor;

- Comunică cu partenerii din celelalte țări;

- Comunică cu ANPCDEFP și transmite documente necesare;

 - Coordonează realizarea raportului intermediar și raportului final;

- Se asigură că sunt elaborate materialele necesare în cadrul mobilităților și în cadrul activităților locale;

- Participă la realizarea materialelor necesare în cadrul proiectului;

-este responsabil cu organizarea și derularea întâlnirilor echipei de implementare pentru a urmări progresul proiectului și măsura în care acesta își va îndeplini obiectivele și,dacă este cazul, pentru luarea unor măsuri de corectare a neajunsurilor constatate;

-consultă în permanență candidatura aprobată și modificările survenite pe parcurs (dacă este cazul) pentru a se asigura de corespondența prevederilor asumate în aceasta și activitățile derulate efectiv;

-tine evidența documentelor proiectului (în toate fazele de implementare) și se asigură că toate documentele justificative sunt în portofoliul proiectului care se află la sediul instituției beneficiare.

-se asigură că atât contractele individuale cât și cele tripartite sunt semnate de toate părțile;

-se asigură că participanții au fost prezenți la toate activitățile de pregătire (inclusive managementul riscurilor) ;

-supervizează logistica referitoare la : transportul intern, internațional și local până la destinația finală a mobilităților, condițiile privind cazarea și masa, asigurându-se că pentru toate sunt îndeplinite standardele de siguranță și calitate;

-verifică fermitatea ofertelor de formare, a obligațiilor contractuale cât și a plății – de către instituția beneficiară sau direct de către participant - a taxelor de curs, prin contactarea pe email (de preferat) și/sau telefonic a partenerilor de formare ;

-verifică direct cu participanții transferul grantului conform contractelor individuale;

-completează la http://www.europass-ro.ro, documentul de mobilitate Europass și inițiază procedura de validare a lui expediind un e-mail în acest sens la adresa

andra.dobre@anpcdefp.ro;

-transmite documentul Europass formatorului în vederea completării acestuia la încheierea mobilităților;

-verifică accesul la platforma on-line MobilityTool+, prin primirea din partea platformei unui mesaj electronic pe adresa menționată în formularul de candidatură și, apoi accesează platforma la adresa https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility/

-completează înaintea începerii mobilității, informațiile pentru fiecare participant în instrumentul Mobility Tool+, la adresa de mai sus.

RESPONSABIL MONITORIZARE  ȘI EVALUARE

 

ȚINTILĂ ANGELA

-Participă la selecția participanților, stabilește criteriile de selecție pe baza tematicii și obiectivelor proiectului;

- Organizează întâlnirile cu echipa de proiect;

- Monitorizează buna desfășurare a proiectului;

- Dispune și monitorizează cheltuielile financiare;

- Consultă și monitorizează participanții în proiect;

 -Evaluează activitățile proiectului prin diferite instrumente (chestionare, interviuri)

- Dispune emiterea de certificate și adeverințe participanților la activitățile proiectului;

-Se asigură că sunt elaborate materialele necesare în cadrul activităților locale;

- Ține evidența activităților locale;

- Participă la organizarea activităților locale;

- Când este cazul ia legătura cu prestatorii de servicii (cazare, transport, mese)

-Comunică cu partenerii locali în vederea diseminării rezultatelor;

- Participă la realizarea raportului intermediar și raportului final;

RESPONSABIL DISEMINARE ȘI IMPACT

 

CERU DIANA

-Participă la elaborarea planului de diseminare al proiectului;

-Se asigură că activitățile de diseminare și exploatare a rezultatelor se desfășoară conform planului de diseminare stabilit;

-Măsoară impactul proiectului la nivelul beneficiarilor direcți/ indirecți/ comunitate folosind instrumente și indicatori de măsurare stabiliți în planul de diseminare;

- Menține contactul cu media;

- Menține contactul prin Facebook, e-mail etc;

- Participă la organizarea evenimentelor de diseminare;

- Participă la realizarea materialelor de diseminare;

- Participă la realizarea raportului intermediar și raportului final;

- Se asigură că sunt elaborate materialele necesare în cadrul mobilităților și în cadrul activităților locale;

- Participă la realizarea materialelor necesare în cadrul proiectului;

-întocmește, împreună cu ceilalți membri ai echipei de implementare, un plan de

diseminare;

- propune activități, metode și instrumente de diseminare adecvate proiectului și

grupurilor țintă;

-ia legătura cu terțe părți pentru co-interesarea acestora de a participa la activitățile de diseminare;

-pune în practică, împreună cu alți membri ai echipei de implementare și cu participanții la stagiu, activitățile de diseminare;

-se încadrează în termenele limită de derulare a activităților de diseminare, asumate de instituție în candidatura aprobată;

-ține evidența activităților derulate și păstrează în portofoliul proiectului documentele justificative aferente diseminărilor (mape, liste de prezență, fotografii etc).

RESPONSABIL FINANCIAR

 

ANDREI DOINIȚA

-cunoaște prevederile financiare care se aplică acestui tip de proiecte și clauzele

contractuale corespunzătoare și are acces la conturile instituției;

-oferă sprijin echipei de implementare pentru achiziția de bunuri și servicii în vederea derulării activităților de proiect, dar și a mobilităților efective;

- gestionează relația cu banca și ține evidența corespunzătoare a tranzacțiilor care se fac din contul dedicat proiectului;

- păstrează documentele financiare în ordine cronologică și se asigură că toate

documentele justificative sunt în portofoliul proiectului care se află la sediul instituției beneficiare.

PERSOANA DE CONTACT

 

CĂLUGĂRU CARMEN-GABRIELA

 

-este în contact permanent cu responsabilul de proiect din cadrul AN;

-cunoaște foarte bine proiectul și grupul țintă vizat;

-este responsabil de toate informațiile introduse în Mobility Tool+

-poate oricând să ofere informații suplimentare responsabilului de proiect din cadrul AN și/ sau altor părți terțe interesate (CE, MEN, ISJ etc.);

- are o viziune de ansamblu asupra implementării proiectului;

- este în contact cu ceilalți membri ai echipei de proiect pentru a le oferi sprijin;

- coordonează toate activitățile proiectului (atât cele legate de gestiunea administrativă, cât și cele legate de gestiunea financiară);

-este în contact cu partenerii de primire pentru a se asigura că sunt îndeplinite condițiile necesare derulării activităților de formare/predare/job shadowing;