Grupurile țintă sunt constituite din 16 participanți, cadre didactice la Școala Gimnazială Hadîmbu, comuna Mogoșești – Iași,  care sunt motivate și au nevoia participării la activitatea de formare cu titlul menționat anterior.

Selecţia participanţilor se va desfăşura în conformitate cu stipulările din Condiţiile Generale ale contractului încheiat între AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU PROGRAME COMUNITARE ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI ȘI FORMĂRII PROFESIONALE şi ȘCOALA GIMNAZIALĂ HADÎMBU.

 

DERULAREA CONCURSULUI DE SELECȚIE:

Procesul de selecţie se va derula conform graficului:

 • 5 - 8 septembrie 2017, ora 12.00, depunerea dosarelor de candidatură la secretariat, cu nr. de înregistrare;
 • 11-12 septembrie 2017 - evaluarea dosarelor și selecția participanților;
 • 12 septembrie 2017 - anunţarea grupului ţintă selectat;
 • 12 septembrie 2017, ora 16.00 – depunerea contestațiilor;
 • 13 septembrie 2017 – soluționarea contestațiilor;
 • 13 septembrie 2017, ora 16.00 –afișarea rezultatelor finale.

 

DETALII DESPRE CONCURS

Pentru selecția participanților a fost numită Comisia de selecție din cadrul proiectului  Erasmus+ Ka 101 Acțiunea Cheie 1 – Educația școlară, cu numărul  2017-1-RO01-KA101-035980 prin decizia internă numărul 98/26.06.2017

Comisia este formată din 3 membri, dintre care:

 președinte: MARDARE ELENA

membru: ROTARIU GABRIELA

membru: POPA VIOLETA

secretar: HANGANU ELENA

ANEXA 1- PROCEDURA DE SELECȚIE

ANEXA 2- CRITERII DE SELECȚIE

ANEXA 3- CERERE ÎNSCRIERE LA CONSURSUL DE SELECȚIE

ANEXA 4- ACORD SUPLINIRE

DOSARUL DE CANDIDATURĂ SOLICITAT VA CUPRINDE URMÃTOARELE DOCUMENTE  (în această ordine):

 • Cerere adresată directorului instituției pentru înscrierea la concursul de selecție;
 • Copie xerox după cartea de identitate;
 • Scrisoare de intenție, în care se vor menționa modalitățile de diseminare și se va detalia modul în care vor fi utilizate rezultatele participării la proiect.
 • CV în format european datat și semnat de către candidat;
 • Fişa de evaluare cu punctajul autoevaluării, având anexate copii xerox după documentele justificative.

 

ANEXA 1

Procedura de selecţie a cadrelor didactice participante la Proiectul european  de mobilitate pentru profesori Erasmus+ KA 101 Acțiunea Cheie 1 – Educația școlară, cu numărul  2017-1-RO01-KA101-035980

 

Scopul: Scopul acestei proceduri este selectarea obiectivă a cadrelor didactice din Școala Gimnazială Hadîmbu, comuna Mogoșești, județul Iași, care vor participa la mobilitățile proiectului Erasmus+, cu titlul ÎMPREUNĂ SPRE VIITOR!

 

Domeniul de aplicare: Procedura se aplică la Școala Gimnazială Hadîmbu, comuna Mogoșești – Iași

 

Documente de referinţă: Regulamentul de ordine interioară, Manualul Calității, Legea învățământului, Formularul de candidatură, Ghidul Programului Erasmus+, Apelul național pentru scrierea de proiecte Erasmus+2017

 

 

 

Obiectul: Această procedură se aplică tuturor membrilor personalului didactic de la Școala Gimnazială Hadîmbu, comuna Mogoșești, județul Iași, care doresc să participe la proiect în urma înscrierii voluntare la procesul de selecție.

Responsabili: Comisia de selecţie a participanților la mobilități.

 

Reguli de procedură: Conţinutul acestei proceduri va fi afişat la aviziere, în grupul de lucru al cadrelor didactice  şi pe  pagina de facebook a proiectului.

 

Procedura:

Pasul 1. Stabilirea prin decizia conducerii școlii a comisiei de selecţie a participantilor la cursuri, comisie alcătuită din trei cadre didactice si un secretar care și-au anunțat intenția de a nu își depune candidatura pentru mobilitățile proiectului

Pasul 2. Elaborarea criteriilor de departajare a cadrelor didactice care vor să participe la proiect.

Pasul 3. Anunț concurs de selecție la aviziere , în grupul de lucru al cadrelor didactice  şi pe  pagina de facebook a proiectului. Afişarea condiţiilor și a criteriilor pe care trebuie să le îndeplinească potențialii beneficiari ai proiectului- cadre didactice.

Pasul 4. Apelul către cadrele didactice din şcoală în cadrul unei şedinţe a Consiliului profesoral. Se anunță și pe această cale concursul de selectie a cadrelor didactice doritoare să participe la cursuri de formare europeană.

Pasul 5. Depunerea dosarului de candidatură, a unei cereri și scrisori de intenţie, însoţite de un C.V. și de documente justificative solicitate, la secretariat, în intervalul afișat.

Pasul 6. Verificarea eligibilității persoanelor înscrise pentru participarea la mobilitățile din cadrul proiectului;

Pasul 7. Aplicarea procedurii de selecție pentru persoanele care își exprimă intenția de a participa la mobilități;

Pasul 8. Aprobarea listei persoanelor eligibile în cadrul consiliului de administrație;

Pasul 9. Emiterea deciziei privind participanții la proiect

Pasul 10. Afişarea rezultatelor.

Pasul 11. Incheierea unui contract cu profesorii selectati să participe la cursurile europene de formare prin acest proiect.

 Atribuţiile comisiei de selecţie

Comisia va avea următoarele sarcini:

- preluarea de la coordonatorul proiectului și de la directorul școlii a dosarelor înregistrate;

- stabilirea grilelor finale de evaluare;

- evaluarea dosarelor de candidatură;

- stabilirea punctajului final/a rezultatelor finale;

- comunicarea rezultatelor finale – anunţarea candidaţilor cu privire la rezultatul selecţiei;

- transmiterea rezultatelor selecţiei către echipa de gestiune a proiectului.

 

Atribuţiile comisiei de rezolvare a contestaţiilor:

- soluţionarea contestaţiilor depuse de candidaţi cu privire la selecţia dosarelor;

- anunţarea persoanelor care au depus contestaţie cu privire la rezultatul reevaluării;

- transmiterea rezultatelor contestaţiilor către echipa de gestiune a proiectului.

PLAN DE INTERVIU

pentru proiectul de mobilitate pentru profesori Erasmus+ KA 101 Acțiunea Cheie 1 – Educația școlară

                          ”ÎMPREUNĂ SPRE VIITOR!”

 număr de referință 2017-1-RO01-KA101-035980

proiect cofinanţat de Comisia Europeană prin AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU PROGRAME COMUNITARE ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI ȘI FORMĂRII PROFESIONALE:

 1. Ce este Erasmus+? Când ați auzit prima dată de acest program?
 1. Ce presupune proiectul de mobilitate pentru profesori ”Împreună spre viitor!”, implementat în Școala Gimnazială Hadîmbu?
 1. Cunoașteți perioada de implementare a proiectului în școala dumneavoastră?

 

 1. Care este obiectivul principal al acestui proiect?
 1. Ce v-a atras la acest proiect?
 1. La care din cele patru mobilități doriți să aplicați și care este motivul pentru care ați optat pentru această mobilitate?
 1. Care sunt competențele pe care urmărește să le dezvolte cursul pe care l-ați ales?
 1. Ce activități de diseminare intenționați să derulați în urma participării dumneavoastră la această mobilitate?
 1. Care sunt așteptările dumneavoastră în urma participării la acest proiect?
 1. Cu ce credeți că vă va ajuta participarea la acest proiect în activitaea profesională?

 

 

BORDEROU                                                                                       privind notarea probei de interviu                                                                  

                la concursul de selecție al dosarelor profesorilor participanți la proiectul de mobilitate pentru profesori Erasmus+ KA 101 Acțiunea Cheie 1 – Educația școlară, cu numărul  2017-1-RO01-KA101-035980 cu titlul ÎMPREUNĂ SPRE VIITOR, organizat pe data de 12.09.2017, la SCOALA GIMNAZIALA HADIMBU

Candidat : ........................................................

                                                           

COMISIE CONCURS

NUME / PRENUME

                                                    PUNCTAJUL ACORDAT

Semnătura

Itemulnr.1

Itemul nr.2

Itemul nr.3

Itemul nr.4

Itemul nr.5

Itemul nr.6

Itemul nr.7

Itemulnr.8

Itemul nr.9

Itemul

nr.10

Total

MARDARE ELENA

 

                       

 

ROTARIU GABRIELA

                     

POPA VIOLETA

 

                     

TOTAL PUNCTAJ

 

                     

                                                                                                                                                                               

 

 

ANEXA 2                                                       

 

CRITERII DE SELECŢIE PENTRU CURSURILE DE FORMARE

 

 • "Stress management-how to prevent and manage work-related stress in schools"
 • ”Don't give up and catch your dreams/ Reducing early school leaving"
 • "Life coaching for teachers: happy teachers for better students"
 • "Teaching for the future- 21st century skills in the classroom"

În cadrul  proiectului european  de mobilitate pentru profesori Erasmus+ KA 101 Acțiunea Cheie 1 – Educația școlară, cu numărul  2017-1-RO01-KA101-035980, ”Împreună spre viitor!”

 

 

Criteriul

Subcriteriul

Detalieri

Punctaj

total

 

Pctj. autoev.

Pctj. eval. comisie

Dovezi

Pregătirea profesională

Formarea iniţială

Studii superioare de lungă durată

5

 

 

CV, copie după diploma de licenţă

Studii superioare de scurtă durată

3

 

 

CV, copie după diploma de licenţă

Formarea continuă

Gradul didactic I

5

 

 

CV, copie certificat

Gradul didactic II

3

 

 

CV,  copie certificat

Definitivat

2

 

 

CV,  copie certificat

 

 

Debutanți

1

 

 

CV

 

 

 

 

 

 

 

Implicarea în viaţa şcolii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabilităţi la nivel de şcoală- calitatea actului managerial ca director/ responsabil/ membru în comisii

Director, coordonator structură, consilier educativ

10

 

 

Copie decizie de numire

Responsabil comisie metodică(2p), membru CEAC(2p), membru în comisia de actualizare PDI(2p), membru în comisia pentru curriculum(2p), membru CA(2p), coordonator programe europene(2p)

12

 

 

Copie decizie de numire

Activităţi extraşcolare

Iniţierea şi implementarea unor proiecte la nivel european/naţional/local

10/6/4

 

 

Copie decizie, adeverinţă, copii procese verbale

Participare la simpozioane, sesiuni de comunicări, conferinţe

3/activit. (maxim 2)

 

 

Copii diplome de participare, adeverinţe

Organizator/însoţitor excursii

5/2

 

 

Copie după planul excursiei

Iniţiere şi desfăşurare activităţi educative

1/activit. (maxim 3)

 

 

Proces verbal, adeverinţă, diplomă

 

Coordonator reviste şcolare, publicare de articole înpublicatii/ reviste de specialitate şi de pedagogie (2p/activitate)

2/articol (maxim 2 articole)

 

 

Copie sau indicarea link-ul online

Atragere de fonduri

Obţinere finanţare proiecte europene;/  sponsorizări sau donaţii;/ contribuţie 2% la ONG-ul şcolii

4/2/1

 

 

Adeverinţă, contracte de sponsorizare, proces verbal pentru donaţii

Disponibilitatea de a suplini colegii plecaţi în mobilitate

Semnarea acordului tip

1

 

 

Acordul semnat

 

Activitatea didactică

  Performațe școlare obținute de candidat( rezultate școlare, participări la concursuri și olimpiade școlare)

5

 

 

Evaluarea CV-ului și a documentelor anexate

Necesitatea participării la curs

 

 

 

Relevanţa temei cursului în activitatea didactică

Motivaţia convingătoare a necesităţii participării la curs

10/7/4

 

 

Scrisoare de intenţie

Materia predată să corespundă tematicii proiectului (proiectul abordează problemele legate de strategii privind reducerea abandonului școlar, proiectarea didactică centrată pe dezvoltarea competențelor secolului XXI)

10/5

 

 

Încadrarea cadrului didactic ca diriginte/ învățător/

 

 

 

Cursuri de formare in ultimii 2 ani (maximum 10 puncte)

(10p/curs cu 25CPT, 5p/curs cu minim 5 CPT, 1p/curs fara CPT)

 

 

 Evaluarea CV-ului și a documentelor anexate

TOTAL

Max. 100 puncte

 

 

 

 

NOTĂ:

 1. ACTIVITĂȚILE ȘI DOVEZILE SUNT VALABILE PENTRU ULTIMII 2 ANI ȘCOLARI.
 2. DOVEZILE PREZENTATE LA CRITERIUL „IMPLICAREA ÎN VIAŢA ŞCOLII” TREBUIE SĂ REFLECTE DOAR ACTIVITATEA ÎN UNITATEA NOASTRĂ ȘCOLARĂ.
 3. NU EXISTĂ LIMITĂ MINIMĂ DE PUNCTAJ. IERARHIZAREA SE VA FACE ÎN ORDINEA DESCRESCĂTOARE A PUNCTAJULUI OBȚINUT.
 4. PUNCTAJUL FINAL SE VA STABILI CONFORM TABELULUI:

Punctaj fişă(1)

Punctaj interviu(2)

Media finală((1+2)/2)